Vše o volbách do Zastupitelastva Zlínského kraje

14. 9. 2020

Přehled volebních materiálů, kandidátů a volební program najdete na krajských stránkách KSČM  ZDE.

Volební program

Čtyři roky středopravicové vlády, v čele s KDU-ČSL, v našem kraji nepřinesly žádané výsledky. Stagnace, prosazování neověřených kroků a nehospodárnost při čerpání krajského rozpočtu jsou znaky vedení kraje v uplynulém období. Projevilo se to především ve zdravotnictví, kde se nepodařilo dokončit stabilizaci nemocnic. Klesá spokojenost personálu a nefunkční je i ekonomika v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Také v oblasti dopravy jsme se nedočkali pozitivních změn pro cestující ve veřejné dopravě ani udržení tempa investování a rozsahu oprav komunikací II. a III. tříd.

KSČM má dlouhodobou kontinuitu programových cílů, bez nahodilých a účelových vlivů, a to ve všech oblastech působnosti našeho kraje.

Jsme připraveni v nastávajícím volebním období dokázat správnost nastoupené cesty. Volební program KSČM v naprosté většině reaguje na oprávněné podněty občanů našeho kraje.

Na co se zaměříme do roku 2024:

1. Zaměstnanost a ekonomický rozvoj

 • redukce výdajů rozpočtu na základě jejich hloubkové analýzy o minimálně 600 milionů Kč ročně tak, aby vyrovnaly výpadek příjmů následkem pandemie COVID-19
 • využití dotačního programu k překonání koronakrize, spolufinancovaného z prostředků EU, pro restart ekonomiky, minimalizaci nárůstu nezaměstnaných a fungování služeb, potřebných k životu našich občanů
 • podpora drobného a malého podnikání, zejména v oblasti komunálních, sociálních a turistických služeb a zemědělství
 • důraz na činnost „Technologického inovačního centra“ se zaměřením na podporu efektivní činnost vědeckých a výzkumných institucí a jejich propojení s firmami, s cílem realizovat nové poznatky v praxi
 • tlak na firmy na zachování zaměstnanosti a zvyšování nízkých mezd v kraji a tím i udržení a zlepšení životní úrovně
 • účinné podmínky pro vstup investorů do Strategické průmyslové zóny v Holešově, přehodnocení dalšího postupu vůči námitkám ekologických aktivistů

2. Školství, mládež a sport

 • co nejvyšší zaměstnanost absolventů racionálním přizpůsobením oborové nabídky středních škol, učilišť a vyšších odborných škol trhu práce
 • podpora spolupráce škol, učilišť a firem
 • pokračování v programu Podpora řemesel s pravidelnou aktualizací seznamu podporovaných oborů
 • zlepšování materiálních podmínek škol, investovat zejména do odborných učeben a oprav budov
 • podpora rozšiřování a zkvalitňování (nejen) výuky odborných předmětů, cizích jazyků a informačních technologií, včetně jejich využití v praxi
 • podpora celoživotního vzdělávání
 • v oblasti sportu zaměření na podporu sportovních aktivit mládeže a vrcholových neprofesionálních reprezentantů kraje
 • podpora neziskových organizací pracujících s mládeží
 • podpora protidrogové prevence a prevence dalších sociopatologických jevů u mládeže
 • podpora dostupnosti volnočasových aktivit, zájmového a uměleckého vzdělávání

3. Dopravní infrastruktura a veřejná doprava

 • podpora výstavby silničních komunikací
  • dálnice D49 Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice SR
  • dálnice D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic-Napajedla-Babice-Staré Město-Moravský Písek
  • silnice I/35 Valašské Meziříčí-Palačov, s napojením na D48 a D1
  • silnice I/57 Vsetín-Valašské Meziříčí, s pokračováním čtyřproudové komunikace Jablůnka-Bystřička-Jarcová
  • dokončení zprůjezdnění silnice I/35 v úseku Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm s dobudováním křižovatek ve Stříteži nad Bečvou a Zašové
 • zlepšování technického stavu a modernizace krajských silnic II. a III. třídy (se zlepšeným využitím evropských dotačních prostředků a posílením finančních prostředků z rozpočtu kraje ročně o 100 milionů Kč)
 • podpora výstavby obchvatů, se zřetelem na zvýšení bezpečnosti a ochranu životního prostředí
 • podpora modernizace všech železničních tratí spojená se zvýšením bezpečnosti, zejména
  • Otrokovice-Zlín-Vizovice, včetně elektrifikace trati a výstavby nádražní budovy ve Zlíně
  • Hranice na Moravě-Valašské Meziříčí-Vsetín-hranice SR, včetně řešení železničních stanic ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
 • příprava podmínek pro výrazné zvýšení kvality a rozsahu veřejné dopravy
 • zavedení integrovaného dopravního systému s kvalitními službami pro cestující

4. Zdravotnictví

 • ne privatizaci nemocnic a dosažení jejich ekonomické stability
 • zkvalitnění poskytované lékařské péče
 • ne slučování krajských nemocnic v jeden právní a ekonomický celek
 • rozhodnutí o zlínské nemocnici ve stávajícím areálu nebo v nové budově jinde na základě důkladných ekonomických rozvah dle možností kraje, bez zásadního dopadu na rozpočet kraje
 • zvyšování kvality poskytované lékařské péče a zachování její dostupnosti ve všech regionech kraje, včetně sítě nemocnic, praktických lékařů, záchranné služby, první pomoci a pohotovosti
 • přístrojová modernizace speciálních pracovišť v nemocnicích
 • jednání se zdravotními pojišťovnami k dosažení spravedlivé úhrady lékařských výkonů v nemocnicích kraje

5. Sociální služby

 • zajištění prostředí ohleduplnějšího k seniorům a zdravotně postiženým občanům a vytváření podmínek pro jejich důstojný život
 • prosazování odpovídajícího podílu státu i kraje na financování sociálních služeb
 • zkvalitňování a rozvoj sociálních služeb a péče o seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi a sociálně vyloučené občany
 • výstavba dalších zařízení v oblasti sociálních služeb a posílení jejich kapacit
 • zkvalitňování terénních služeb pro sociálně potřebné
 • zlepšování informovanosti občanů o těchto službách

6. Zemědělství a venkov

 • tvorba územních plánů s důrazem na ochranu zemědělského půdního fondu, bez dalšího nekontrolovaného snižování výměry orné půdy
 • rozvoj tradiční zemědělské výroby v návaznosti na vlastní zpracování zemědělských produktů
 • podpora projektů a aktivit zaměřených na zkvalitňování života na venkově a zabránění jeho vysídlování
 • rozvoj a zlepšování postavení zájmových organizací – včelařů, myslivců, rybářů, zahrádkářů, chovatelů a dalších
 • spolupráce s agrárními komorami při organizaci tradičních kulturních akcí propagujících život na venkově
 • podpora zemědělského školství
 • spolupráce s institucemi působícími v oblasti rozvoje venkova – místní akční skupiny, spolky pro obnovu venkova, sdružení místních samospráv, svaz měst a obcí a mikroregiony
 • podpora budování infrastruktury malých obcí, především prostřednictvím Programu na obnovu venkova

7. Kultura

 • poskytování dotací na udržení národopisných tradic a kulturních památek v malých obcích
 • systematická péče o národní kulturní památky a světové památky UNESCO
 • podpora konání širokého spektra kulturních akcí a festivalů na území kraje

8. Životní prostředí

 • zajištění finančních prostředků na dořešení starých ekologických zátěží
 • protipovodňová opatření – dokončení protipovodňových opatření velkých územních celků a kontinuální podpora dílčích protipovodňových opatření na drobných vodních tocích
 • podpora zadržování vody v krajině, výstavba vodní nádrže Vlachovice
 • ochrana zdrojů pitné vody
 • účinná a aktivní pomoc vlastníkům lesů v boji s kůrovcovou kalamitou
 • ekonomická a informační podpora třídění komunálního odpadu
 • zajištění výstavby vodohospodářské infrastruktury v kraji v obcích do 2000 obyvatel
 • ochrana zelených ploch
 • podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

9. Bezpečnost a ochrana života a majetků občanů

 • úsilí o optimalizaci rozložení jednotlivých složek Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Integrovaného záchranného systému
 • zabezpečení ochrany občanů před sociálně patologickými jevy, šířením bezpráví a vlivu kriminálního prostředí
 • úsilí o zprůhlednění a zveřejňování výběrových řízení a zavedení systému veřejné kontroly v rámci boje proti korupci

10. Rozvoj demokracie

 • využívání prvků přímé demokracie a zákonodárné legislativní iniciativy
Autor: 
Pavel Kroča